O przetargach i prawie zamówień publicznych…

Prawo zamówień publicznych jest to dział finansów publicznych, który mówi o tym w jaki sposób powinny być wykorzystywane środki publiczne. W prawie zamówień publicznych można znaleźć między innymi szczegóły dotyczące procedur wyłaniania dostawców usług oraz form zawieranych z nimi umów. W prawie polskim sposób udzielania zamówień publicznych określony jest w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W myśl tej ustawy określonych zostało osiem trybów udzielania zamówień publicznych, są to:

  • przetarg nieograniczony – jest to tryb, który można stosować zawsze przy zamówieniach publicznych, w jego stosowaniu nie ma żadnych obostrzeń. W przypadku takiego przetargu fakt jego rozpisania ogłaszany jest publicznie, mogą w nim wziąć udział wszystkie firmy, a wybrana zostaje najkorzystniejsza oferta. Często firmy podchodzące do takiego przetargu zobowiązane są do wniesienia wadium lub gwarancji wadialnej (więcej na ten temat można znaleźć pod tym linkiem – gwarancjeprzetargowe),

  • przetarg ograniczony – ten typ przetargu przebiega w dwóch etapach: w pierwszym do publicznej wiadomości zostaje podany fakt ogłoszenia przetargu, w odpowiedzi na ogłoszenie firmy składają wnioski o dopuszczenie do przetargu, następnie spośród tych wniosków zostają wybrane te najbardziej odpowiednie firmy i one zapraszane są w drugim etapie do przedstawienia ofert,

  • negocjacje z ogłoszeniem – po ogłoszeniu zamówienia publicznego instytucja zaprasza firmy do złożenia ofert niezawierających ceny, następnie przeprowadza negocjacje i prosi o złożenie pełnej oferty,

  • negocjacje bez ogłoszenia – instytucja państwowa wybiera firmy, z którymi prowadzi negocjacje na temat warunków umowy, a następnie zaprasza je do złożenia oferty,

  • dialog konkurencyjny – zamawiający publicznie ogłasza zamówienie, a następnie prowadzi dialog z wybranymi przez siebie firmami i zaprasza je do złożenia oferty,

  • zamówienia z wolnej ręki – w tym trybie zamawiający składa zamówienie po negocjacjach wyłącznie z jednym, wybranym dostawcą. Możliwość zastosowania tego trybu jest ściśle uregulowana w przepisach,

  • zapytania o cenę – w tym trybie zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie firm oraz zaprasza je do składania ofert,

  • licytacje elektroniczne – zastosowanie tego trybu możliwe jest w przypadku zamówień o mniejszej wartości, wówczas po ogłoszeniu o rozpisaniu licytacji firmy składają wniosek o dopuszczenie do licytacji, następnie wybrane firmy za pośrednictwem strony internetowej składają oferty i licytują się, ta z firm, która ostatecznie zaoferuje najniższą cenę – wygrywa.

Post Author: admin